Lize Spit
zaterdag 18 maart 2023 20:00 - 22:00
Locatie dbieb Leeuwarden
Categorie volwassenen
Tags college&lezing literatuur taal
Prijzen
  • standaard € 9,00
  • leden € 7,50
  • studenten € 5,00
Terug

Lize Spit

Boekenweek - i.s.m. Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân organisearret yn gearwurking mei dbieb op sneon 18 maart in literêre jûn mei Lize Spit, de skriuwer fan it nasjonale Boekenweekgeschenk 2023. Spit wûn yn 2016 de Bronzen Uil foar it bêste Nederlânsktalige debút foar har boek ‘Het smelt’. Foar datselde boek ûntfong sy ek de earste Hebban Debuutpriis. Ein 2020 ferskynde har twadde roman ‘Ik ben er niet bij’. Yn opdracht fan Boeken fan Fryslân makke Elske Schotanus de Fryske oersetting fan it nasjonale Boekenweekgeschenk.

Op dizze jûn wurde sawol de skriuwer en haadgast fan it Boekenweekgeschenk, Lize Spit, as de oersetter, Elske Schotanus, ynterviewd troch Coen Peppelenbos. Nei ôfrin fan it programma is der romte foar sinjearjen en in drankje.

Boeken fan Fryslân organiseert in samenwerking met dbieb een literaire avond met Lize Spit, de schrijver van het nationale Boekenweekgeschenk 2023. Spit won in 2016 de Bronzen Uil voor het beste Nederlandstalige debuut voor haar boek 'Het smelt'. Voor hetzelfde boek ontving ze ook de eerste Hebban Debuutprijs. Eind 2020 verscheen haar tweede roman 'Ik ben er niet bij'. In opdracht van Boeken fan Fryslân maakte Elske Schotanus de Friese vertaling van het nationale Boekenweekgeschenk.

Op deze avond worden zowel de schrijver en hoofdgast van het Boekenweekgeschenk, Lize Spit, als de vertaler, Elske Schotanus, geïnterviewd door Coen Peppelenbos. Na afloop van het programma is er ruimte voor signeren en een drankje. De toegangsprijs is inclusief een drankje bij de inloop.

Ik heb een vraag over deze activiteit

Logo_Zwart_v2 bew.png


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op zaterdag 18 maart 2023 om 22:00